main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile

جی جی | بستنی و آبمیوه عرضه کننده بستنی در مجتمع تجاری کوروش | کوروش مال تهران
تلفن:۰۲۱-44035013 تماس

مجتمع تجاری کوروش | کوروش مال (طبقه اول، بورس موبایل، واحد24 , جی جی | بستنی و آبمیوه)
جی جی | بستنی و آبمیوه عرضه کننده بستنی در مجتمع تجاری کوروش | کوروش مال تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2020-01-18 12:45:13"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2020-01-18 12:45:13"}}
تبلیغات فوتر مراکز خرید و در حال ساخت
تبلیغات فوتر2 مراکز خرید و در حال ساخت