main-center-top-ads
main-center-top-ads-mobile
  • موبایل سامتل
  • موبایل سامتل
  • موبایل سامتل

موبایل سامتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
تلفن:02166656032 تماس


مدیر فروش

مجتبی کشاورز
  • مجتبی کشاورز
بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد (طبقه اول، واحد 205، 311 و 322 , موبایل سامتل)
موبایل سامتل عرضه کننده موبایل در بازار موبایل ایران 2 ؛ یافت آباد تهران
shop_comment
CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2023-08-26 02:49:18"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2023-08-26 02:49:18"}}